fbpixel

Boden Business Park

Verksamhetsområden

I Boden har vi flera områden runt om i kommunen där industri, handel och andra verksamheter är lokaliserade. Här hittar du information om våra verksamhetsområden.

Boden Industrial Park

550 smarta gröna hektar

Boden Cleantech Center

En plats för återvinning & innovation

Torpgärdans västra & östra

Bra business med brett utbud

Boden Business Park

Möjlighets- och mötesplatsen

Boden Plug & Play/Kårbacken

Innovation och utveckling

Boden Plug & Play / Kårbacken

Innovation och utveckling

Garnisområdet

Hälsosamt framtidsområde 

Hästbyn

Centrum för hästnäring 

Moråsen

Koldioxidbindning genom träförädling

Gunnarsbyn

Homeboarding med egen modell

Harads

Hållbar destination

Tveka inte att höra av dig!

Jörgen Nordqvist

Näringslivsutvecklare
etablering

user

Fredrik Silverlind

Mark- & exploateringsingenjör Bodens kommun

Dela innehållet:

KALENDER

Vy-navigering

IdagIdag

Boden Industrial Park

550 smarta gröna hektar

Verksamhetsområdet omfattar ett cirka 550 hektar stort område där tillgången till el och stora markområden ger unika förutsättningar för etablering inriktade mot elintensiva näringar, vilket skapar möjligheter för snabb omställning till en industri som inte är beroende av fossil energi. Transporter till och från området kommer främst att ske via en transportkorridor som möjliggör nya väg- och järnvägsförbindelser mellan verksamhetsområdet och 97:an/Malmbanan. Kommunalt VA är under utredning, men kommer att anläggas till området.
6 km / 10 min från centrum.

Boden Cleantech Center

En plats för återvinning och innovation

Verksamhetsområde som omfattar befintlig avfallsanläggning och bergtäkt genom intilliggande områdena Brännkläppen och Svalget. Strategiskt läge genom förbindelser med väg 356. Verksamhetsområdet föreslås med viss utvidgning från befintlig verksamhet för framtida expansion. Området kommer troligen att försörjas med kommunalt vatten medan avlopp kommer att tas omhand genom enskilda lokala lösningar.
5 km / 8 min från centrum.

Torpgärdans västra och östra

Bra business med brett utbud

Verksamhetsområde med god tillgång till infrastruktur samt bra skyltläge med lokalisering intill riksväg 97. Anslutning till riksväg 97 bör utredas vidare i framtida planläggning. 
3 km / 6 min från centrum.

Boden Business Park

Möjlighets- och mötesplatsen

Verksamhetsområde med expansionsmöjligheter för kontor och industri. Området har god tillgång till övergripande transportinfrastruktur genom riksväg 97. Genom tillgången till kraftnät för el finns potential för elintensiv verksamhet. VA-försörjning är under utredning.
11 km / 13 min från centrum.

Boden Plug & Play och Kårbacken

Innovation och utveckling

Boden Plug & Play erbjuder ytor för demonstration av utvecklingsprojekt inom energi och hållbara innovationer där bland annat växthus och värme från datacenter lever i symbios. Kårbacken lämpar sig främst för volymkrävande verksamheter och kontor. Planering pågår för att inom området utveckla möjligheterna till sällanköps-/volymhandel.
2 km / 6 min från centrum.

Garnis

Hälsosamt framtidsområde

Verksamhetsområde med utvecklingspotential för framför allt kontor. I området finns idag främst kontor, men även skolverksamhet. Här finns även bra förutsättningar för andra verksamheter. Området har ett centralt läge i Bodens tätort vilket innebär goda möjligheter för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kommunalt VA finns i eller i närområdet.
2 km / 5 min från centrum.

Hästbyn

centrum för hästnäring

Verksamhetsområde primärt för utveckling av hästverksamhet med befintliga hästanläggningar, tränings- och rekreationsytor. Inom området finns även möjligheter för bostadsutveckling med hästhållning. VA finns utbyggt i delar av området.
4 km / 8 min från centrum.

Moråsen

Koldioxidbindning genom träförädling

Verksamhetsområde som omfattar träförädlingsverksamhet och bangårdsområdet. Moråsen har goda förbindelser till övergripande väginfrastruktur genom Moråsleden och väg 356 samt anslutning till industrijärnvägsspår. Här finns lager och intermodala möjligheter. VA finns delvis utbyggt inom området.
3 km / 7 min från centrum.

Gunnarsbyn

Homeboarding med egen modell

Här finns stora orörda stora orörda och sammanhängande vildmarksområden med god tillgång till jakt-, fiske-, och naturupplevelser längs den 21 mil långa älvdalen. Det finns cirka 100 företag, i huvudsak mindre företag med en mängd olika inriktningar, till exempel skog, transport, tjänster, turism, catering, hantverk. Offentliga verksamheter är även en viktig aktör i området. Tillgång till övergripande kommunikationer i form av närheten till väg 760. VA finns utbyggt i delar av området.
40 km / 35 minuter från centrum.

Harads

Hållbar destination

Edeforsbygden har ett rikt näringsliv. En växande gren är besöksnäringen med Treehotel, Arctic Bath, Storklinten och en rad mindre turistföretag. Här finns också snickeri sedan flera generationer, åkeri, maskinföretag, mekanisk verkstad, handel, friskvård och hälsa, hantverk, tjänsteföretag och lantbruk. Edeforsbygden är dessutom ett utvecklingsområde för innovativa lösningar inom skogsnäringen. Tillgång till övergripande infrastruktur i form av riksväg 97. Kommunalt VA finns i delar av området.
48 km / 35 min från centrum.

Näringslivsutvecklare etableringar

Jörgen Nordqvist

Mail:
jorgen@bodenbusinesspark.se

Telefon:
070-650 80 19

Näringslivsutvecklare etableringar

Jörgen Nordqvist

Hjälper företag att etablera verksamhet samt växa smart och hållbart i Boden.

Mark- och exploateringsingenjör Bodens kommun

Fredrik Silverlind

Telefon:
0921 – 62527

user

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done