Hoppa till innehållet Gå till sidkarta

Pågående näringslivsprojekt

Boden Business Park och Bodens kommun driver och medfinansierar en rad olika projekt. Här hittar du en kort information de olika projekten. Vill du ha mer information så hittar du kontaktuppgifter under varje projekt.

Jämställt näringsliv+

I Boden är ett jämställt näringsliv en mycket viktig fråga och vi jobbar med ett jämställdhetsfokus i allt vår näringslivsarbete. Kontaktperson projekt jämställt näringsliv: Ann-Louice Lövgren Engström, tel 070-574 03 68, e-post: annlo@alovita.se

Projektet medfinansieras av Tillväxtverket.

Näringslivsutvecklare landsbygden+

Boden Business Park och Bodens kommun förstärker näringslivsarbetet med två lokala näringslivsutvecklare i varje älvdal och fungerar som kommunens förlängda arm i landsbygden. Kontakt näringslivsutvecklare Råne älvdal: Jenny Engström, tel 0924-213 59, e-post jenny@raek.nu Kontakt näringslivsutvecklare Lule älvdal: Anna Bergström, tel 070-659 84 80, e-post naringsliv@edeforsbygden.se Projektet medfinansieras av Tilläxtverket.

Destination Capacity Building in Swedish Lapland+

Destination Capacity Building in Swedish Lapland är ett regionalt samverkansprojekt som syftar till att skapa ökad tillväxt i regionens små- och medelstora besöksnäringsföretag. Projektet är finansierat av EUs struktur-fonder, destinationens samtliga 16 kommuner, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten samt privata finansiärer. I syfte att nå näringens mål om fördubblad omsättning tillgängliggör projektet företagens produkter på den internationella resemarknaden, stödjer innovationsprocesser, tillför spetskompetens och ger tillgång till affärs- och produktutvecklingsverktyg som stärker företagens kapacitet och konkurrenskraft. Vid frågor kontakta Marita Bergström, Boden Turism, tel 070-315 29 42 eller e-post marita@upplevboden.nu

Harads - världens mest hållbara High-end-destination+

I detta projekt läggs grunden till världens mest hållbara destination för gäster som söker annorlunda och exklusiva upplevelser. Harads är redan en internationellt känd plats och inreseanledning till länet och landet. Projektet ska höja destinationen ytterligare och stärka samverkan och profil i området. Projektet sträcker sig över 24 månader och omfattar en rad insatser för besöksnäringsföretag verksamma i och med kopplingar till destinationen Harads. Ett tiotal företag möts i återkommande träffar som tar upp allt från form och funktion till platsinnovation, smakupplevelser, integration, kultur och gemensamma värdeord. De företag som deltar i projektet genomför också en certifiering inom Nature´s Best som är Naturturismföretagens kvalitetsmärke som nu även har fått internationell standard. I insatserna ingår dessutom en värdskapsutbildning där även andra aktörer, butiker, föreningar mm i bygden får delta. En viktigt del och aktivitet i projektet är att inkludera lokalbefolkningen i besöksnäringen. Projektet ägs av Bodens kommun. Projektledare är Britta Jonsson Lindvall, grundare av världsberömda och mångfaldigt prisade Treehotel. Kontaktuppgifter: britta.jonsson-lindvall@boden.se , 070-5727752. Projektet finansieras av Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden.

Spira Mare 2020+

Ny programperiod med Leader – var med och utveckla Spira Mare 2020 område. Nu är det möjligt att ansöka om stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Älvsbyn, Boden, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommun (området söder om E4). Så här fungerar Leadermetoden: Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna samlas i ett partnerskap och bildar en ideell förening. Styrelsen för denna förening kallas LAG (Local Action Group) LAG är de som leder arbetet och de verkar alltid inom ett begränsat geografiskt område som kallas Leaderområde. De tre sektorerna har tillsammans tagit fram en lokal utvecklingsstrategi för området. Strategin påverkar vilka projekt som kan tilldelas pengar. Det är LAG som utifrån strategin bestämmer vilka projekt som prioriteras i deras Leaderområde. I alla områden finns ett bemannat Leaderkontor med en verksamhetsledare. På Leaderkontoret kan du få hjälp med processen från idé till projekt. De som bor och verkar i området kan vara med och driva projekt och påverka utvecklingen. Genom samverkan mellan olika projekt och aktörer kan insatserna förstärka varandra för att möta de behov som finns. Det är Jordbruksverket som samordnar och ansvarar för förvaltningen. Kontaktperson Spira Mare 2020: Natalie Ruha, info@spiramare2020.se eller 070-767 76 46.

Utveckla företagen på landsbygden+

Syftet med projektet är att stötta företag i på landsbygden att bli mer digitala. Projektet kommer att sortera ut nuläge och befintliga insatser parallellt med att informera företag till hur de kan ta nästa steg i sin digitala transformation. Detta kommer att genomföras i samverkan mellan Brighthouse och tre kommuner: Katrineholms kommun, Nynäshamns kommun och Bodens kommun. Utförandet delas in i 3 delar: 1. Genomlysning av nuläge: möjliga stöd, pågående insatser, koppling till strategi och styrdokument, nationella, regionala och kommunala. 2. Kontakt med företagare på landsbygden: utskick, seminarium/webinarium, workshop, uppföljning, söttning och lotsning. 3. Reslutat: verktygslåda för att stötta företag, beskrivning av insatser för företagare, rapport och goda exempel Ett stort fokus kommer att ligga på punkt 2, där projektet stöttar företagare med information och möjlighet till att lotsas vidare till för att ta fram en handlingsplan och finna rätt stöd för att komma vidare med sin digitala transformation. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Avslutade näringslivsprojekt

Framtidens stad 2030+

Bodens kommun deltar i handels- och centrumutvecklingsprojektet Framtidens stad 2030 i samarbete med några andra kommuner. Projektet leds av WSP och organisationen Svenska Stadskärnor. Projektet Framtidens Stad 2030 är kopplat till den fördjupade översiktsplan för Bodens tätort och Sävast och Tillväxtprogrammet.

Syftet med projektet är att öka insikten om städernas framtida utmaningar och generera verktyg för framgångsrikt utvecklingsarbete. Framtidens stad ska även ta fram en gemensam framtidsbild/vision och utvecklingsplan för stadskärnan. Målsättningen är att få kunskap om vilket innehåll stadskärnan behöver för att fungera som en attraktiv handels- och mötesplats idag och i framtiden.

För att få till förändring krävs samarbete mellan olika aktörer så som kommun, handlare, fastighetsägare, kultur, invånare m.m. En levande och attraktiv stadskärna är en av förutsättningarna för hela kommunens attraktionskraft. Konsumenternas beteende förändras över tiden och det är viktigt att den lokala handeln förändras i samma takt.

Några av projektets frågeställningar är följande:

  • Vilka krav kommer morgondagens kommuninvånare ställa på handel och kommersiell service?
  • Hur kan olika omvärldsfaktorer påverka stadskärnorna?
  • Vad kommer krävas för att vara en attraktiv stad i framtiden?

För mer information om projektet, kontakta näringslivsutvecklare Michaela Strömberg.