Hoppa till innehållet Gå till sidkarta

Näringslivsprojekt

Boden Business Park och Bodens kommun driver och medfinansierar en rad olika projekt. Här hittar du en kort information de olika projekten. Vill du ha mer information så hittar du kontaktuppgifter under varje projekt.

Pågående näringslivsprojekt:

Boden Type Data Center+

Boden Type Data Center är en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horizon 2020, som i konkurrens med andra Europeiska konsortier har tilldelat norra Sverige ett treårigt innovationsprojekt med Boden som bas. Syftet är att bygga en prototyp för nästa generations energi- och kostnadseffektiva datacenter.

Prototypen vid namn Boden Type Data Center One är ett experimentellt laboratorium och demonstrationsanläggning som innovativt kombinerar teknologier. Syftet är att testa och validera genomförbarhet och användbarhet för en högeffektiv och miljövänlig prototyp i verklig drift.

Projektet drivs av ett paneuropeiskt konsortium bestående av initiativtagaren ungerska H1 Systems, svenska forskningsinstitutet RISE SICS NORTH, brittiska EcoCooling, tyska forskningsinstitutet Fraunhofer IOSB samt det svenska utvecklingsbolaget Boden Business Agency som tillsammans ska designa och skapa ett framtidssäkrat koncept.

Arbetsbelastningsbalansering, luftflödeseffektivitet och modularitet är i fokus för forskningen. Den operativa mätningen och designoptimeringen av datacentret kommer att ge information och analys för anläggningar som vill använda och placera lösningen på deras utvalda plats.

Norra Sveriges datacenterhub Boden är hem för detta 36 månader långa forskningsprojekt, som har en budget på cirka 3 miljoner Euro.

Mer information och uppdateringar av projektet finns på www.bodentypedc.eu

Creative North+

Boden Business Park är med i det treåriga projektet Creative North som startade under första kvartalet 2020. Projektet drivs av Piteå Science Park som tillsammans med den kreativa branschen i norra Sverige, inklusive de kreativa utbildningarna inom både Luleå tekniska universitet och Yrkeshögskoleutbildningarna, vill jobba proaktivt för att skapa framtidens kreativa och digitala bolag. I ett treårigt EU- projekt bygger vi upp branschklustret Creative North för ökad samverkan, kunskapsspridning och innovationskraft.

Kreativa små och medelstora företag utgör tillsammans den största privata arbetsgivaren inom kulturella och kreativa näringar i norra Sverige. Men branschen är i stor förändring, med ökade krav på digitalisering, kompetensförsörjning, större lönsamhet, högre innovationstakt och nya affärsmodeller. Genom ett kluster kan bolagen hjälpas åt för att möta framtidens utmaningar. Ett kluster är en geografisk koncentration av flera konkurrerande företag i samma bransch. Enkelt förklarat är det ett nätverk som gör affärer ihop och skapar värden för varandra, samtidigt som de konkurrerar. Företag i sådana nätverk upplever att de växer snabbare, säljer mer och har lättare att hitta kompetent arbetskraft. I klustret Creative North kan bolagen hjälpas åt att möta utmaningarna, framtidssäkra sina erbjudanden och säkerställa överlevnad och attraktivitet på den nationella och internationella marknaden. Då bidrar vi också till fler arbetstillfällen och tillväxt i regionen.

Projektet Creative North ska utforska lösningar för att stärka innovationskraften hos klustrets aktörer genom utvecklings- och innovationsprogram för verksamhetsledare/chefer, projektledare och kreatörer, samt utveckla strategier för att långsiktigt trygga företagens kompetensförsörjningsbehov. För att ge klustret bästa förutsättningar att leva vidare, kommer även en strategi att arbetas fram för hur samarbetet i branschen kan fortsätta. Strategin kommer att levereras till kommuner, regionen, akademi och utbildningsaktörer, som ett underlag för deras fortsatta arbete med att stärka kreativa näringar. Klustret

Creative North drivs av 14 kreativa bolag: Bricco, Brightnest, Changemaker EducationsENAFirstly, Formsmedjan, HensonIn The ColdMore Digital Studio, Oh My, Sigmar Metodbyrå,  TrombVinter och Yours. Målet är att klustret ska växa till 18 bolag. Du är varmt välkommen att höra av dig för mer information.

Klustret Creative North bjuder på föreläsningar till alla som jobbar eller studerar inom kreativa och digitala näringar, oavsett om du jobbar på en byrå, en marknadsavdelning eller frilansar.

Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun, Boden Business Park, Sparbanken Nord och Luleå tekniska universitet.

Kontakt: Greta Wimander
greta.wimander@piteasciencepark.se
070-302 82 22

Destination Capacity Building in Swedish Lapland+

Destination Capacity Building in Swedish Lapland är ett regionalt samverkansprojekt som syftar till att skapa ökad tillväxt i regionens små- och medelstora besöksnäringsföretag.

Projektet är finansierat av EU:s struktur-fonder, destinationens samtliga 16 kommuner, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten samt privata finansiärer.

I syfte att nå näringens mål om fördubblad omsättning tillgängliggör projektet företagens produkter på den internationella resemarknaden, stödjer innovationsprocesser, tillför spetskompetens och ger tillgång till affärs- och produktutvecklingsverktyg som stärker företagens kapacitet och konkurrenskraft.

Vid frågor kontakta Marita Bergström, Boden Turism.
070-315 29 42
marita@upplevboden.nu

Harads - världens mest hållbara High-end-destination+

I detta projekt läggs grunden till världens mest hållbara destination för gäster som söker annorlunda och exklusiva upplevelser. Harads är redan en internationellt känd plats och inreseanledning till länet och landet. Projektet ska höja destinationen ytterligare och stärka samverkan och profil i området.

Projektet sträcker sig över 24 månader och omfattar en rad insatser för besöksnäringsföretag verksamma i och med kopplingar till destinationen Harads. Ett tiotal företag möts i återkommande träffar som tar upp allt från form och funktion till platsinnovation, smakupplevelser, integration, kultur och gemensamma värdeord.

De företag som deltar i projektet genomför också en certifiering inom Nature's Best som är Naturturismföretagens kvalitetsmärke som nu även har fått internationell standard. I insatserna ingår dessutom en värdskapsutbildning där även andra aktörer, butiker, föreningar med mera i bygden får delta.

En viktigt del och aktivitet i projektet är att inkludera lokalbefolkningen i besöksnäringen. Projektet ägs av Bodens kommun.

Projektledare är Britta Jonsson Lindvall, grundare av världsberömda och mångfaldigt prisade Treehotel.
070-572 77 52
britta.jonsson-lindvall@boden.se

Projektet finansieras av Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden.

Näringslivsutvecklare landsbygden+

Boden Business Park och Bodens kommun förstärker näringslivsarbetet med två lokala näringslivsutvecklare i varje älvdal och fungerar som kommunens förlängda arm i landsbygden.

Kontakt näringslivsutvecklare Råne älvdal:
Jenny Engström
0924-213 59
jenny@raek.nu

Kontakt näringslivsutvecklare Lule älvdal:
Anna Bergström
070-659 84 80
naringsliv@edeforsbygden.se

Projektet medfinansieras av Tilläxtverket.

Spira Mare 2020+

Ny programperiod med Leader – var med och utveckla Spira Mare 2020-området.

Nu är det möjligt att ansöka om stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Älvsbyn, Boden, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommun (området söder om E4).

Så här fungerar Leadermetoden:
Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna samlas i ett partnerskap och bildar en ideell förening.

Styrelsen för denna förening kallas LAG (Local Action Group) LAG är de som leder arbetet och de verkar alltid inom ett begränsat geografiskt område som kallas Leaderområde. De tre sektorerna har tillsammans tagit fram en lokal utvecklingsstrategi för området. Strategin påverkar vilka projekt som kan tilldelas pengar. Det är LAG som utifrån strategin bestämmer vilka projekt som prioriteras i deras Leaderområde. I alla områden finns ett bemannat Leaderkontor med en verksamhetsledare.

På Leaderkontoret kan du få hjälp med processen från idé till projekt. De som bor och verkar i området kan vara med och driva projekt och påverka utvecklingen. Genom samverkan mellan olika projekt och aktörer kan insatserna förstärka varandra för att möta de behov som finns.

Det är Jordbruksverket som samordnar och ansvarar för förvaltningen.

Kontaktperson Spira Mare 2020:
info@spiramare2020.se

Utveckla företagen på landsbygden+

Syftet med projektet är att stötta företag i på landsbygden att bli mer digitala. Projektet kommer att sortera ut nuläge och befintliga insatser parallellt med att informera företag till hur de kan ta nästa steg i sin digitala transformation.

Detta kommer att genomföras i samverkan mellan Brighthouse och tre kommuner: Katrineholms kommun, Nynäshamns kommun och Bodens kommun.

Utförandet delas in i 3 delar:
1. Genomlysning av nuläge: möjliga stöd, pågående insatser, koppling till strategi och styrdokument, nationella, regionala och kommunala.

2. Kontakt med företagare på landsbygden: utskick, seminarium/webinarium, workshop, uppföljning, söttning och lotsning.

3. Reslutat: verktygslåda för att stötta företag, beskrivning av insatser för företagare, rapport och goda exempel.

Ett stort fokus kommer att ligga på punkt 2, där projektet stöttar företagare med information och möjlighet till att lotsas vidare till för att ta fram en handlingsplan och finna rätt stöd för att komma vidare med sin digitala transformation.

Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Avslutade näringslivsprojekt:

Framtidens stad 2030+

Bodens kommun deltar i handels- och centrumutvecklingsprojektet Framtidens stad 2030 i samarbete med några andra kommuner. Projektet leds av WSP och organisationen Svenska Stadskärnor. Projektet Framtidens Stad 2030 är kopplat till den fördjupade översiktsplan för Bodens tätort och Sävast och Tillväxtprogrammet.

Syftet med projektet är att öka insikten om städernas framtida utmaningar och generera verktyg för framgångsrikt utvecklingsarbete. Framtidens stad ska även ta fram en gemensam framtidsbild/vision och utvecklingsplan för stadskärnan. Målsättningen är att få kunskap om vilket innehåll stadskärnan behöver för att fungera som en attraktiv handels- och mötesplats idag och i framtiden.

För att få till förändring krävs samarbete mellan olika aktörer så som kommun, handlare, fastighetsägare, kultur, invånare m.m. En levande och attraktiv stadskärna är en av förutsättningarna för hela kommunens attraktionskraft. Konsumenternas beteende förändras över tiden och det är viktigt att den lokala handeln förändras i samma takt.

Några av projektets frågeställningar är följande:

  • Vilka krav kommer morgondagens kommuninvånare ställa på handel och kommersiell service?
  • Hur kan olika omvärldsfaktorer påverka stadskärnorna?
  • Vad kommer krävas för att vara en attraktiv stad i framtiden?

För mer information om projektet, kontakta näringslivsutvecklare Michaela Strömberg.
070-206 63 84
michaela@bodenbusinesspark.se

Jämställt näringsliv+

I Boden är ett jämställt näringsliv en mycket viktig fråga och vi jobbar med ett jämställdhetsfokus i allt vår näringslivsarbete.

Kontaktperson projekt jämställt näringsliv:
Ann-Louice Lövgren Engström
070-574 03 68
annlo@alovita.se

Projektet medfinansieras av Tillväxtverket.